Kết hợp các phương pháp bạc nhớ để có kết quả cao nhất

Kết hợp các phương pháp bạc nhớ để có kết quả cao nhất